кIапцIэ


кIапцIэ

1. цIыхум ишхыр япэу зэрыхьэращ; Iэщышхуэми Iэщ цIыкIуми яйхэм зэреджапхъэр лъатэущ, ахэм я ныбэр куэду зэхэтщи: лъатэ, ныбапхъэ, лъэсыгъуэхэр
желудок человека
2. адрей псэущхьэхэу зы нэхъ зимыIэхэм яйхэр псори кIапцIэщ
однокамерный желудок

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.